Algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Growspot

Algemene Bepalingen Growspot

Lid 1 – Definities
Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd
Koper: Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Growspot,
Growspot, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te …

Op grond van de gewijzigde Opiumwet artikel 11a per 1 maart 2015, levert Growspot alleen aan kopers die expliciet hebben verklaard, de spullen anders aan te wenden dan voor strafbaar gestelde feiten overeenkomstig de Opiumwet.
Overeenkomst: Elke tussen de Koper en Growspot gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Growspot in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.
Voorwaarden: De algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Growspot.

Lid 2 – Toepasselijkheid Voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper – waaronder inkoop-voorwaarden – maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Growspot niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.
Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en Growspot tot stand gekomen overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

Lid 3 – Totstandkoming Overeenkomst
Offertes en aanbiedingen van Growspot zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Een overeenkomst komt tot stand doordat Koper een bestelling plaatst bij Growspot en de aanvaarding door Growspot van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaard Koper de toepasselijkheid van de voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Growspot, indien Growspot niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.
Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 7 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.

Lid 4 – Overmacht
In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, word Growspot ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Growspot ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.
Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop Growspot geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.
De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.
Koper kan in geval van overmacht van Growspot geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Growspot.

Lid 5 – Aansprakelijkheid
Growspot is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door Growspot geleverde zaken.
Growspot is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door Growspot.
De aansprakelijkheid van Growspot ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.
Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens Growspot een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Lid 6 – Betaling
Growspot brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en Growspot kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door Growspot aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.
Indien de Koper en Growspot overeengekomen zijn de nota te voldoen onder rembours, dan zal Growspot pas overgaan tot verzending van het overeengekomen, nadat de Koper een bevestiging heeft gegeven aan Growspot van de bestelling. Indien de levering zonder opgave van redenen niet wordt ontvangen of afgehaald, met uitzondering als de zending niet aangeboden wordt door de reguliere postbezorging, dan behoudt Growspot zich het recht voor om de kosten van de remboursverzending te verhalen op de Koper.
Growspot houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. Growspot zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan Growspot te worden ingediend.
Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan Growspot.
Growspot heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Growspot is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Growspot te verrekenen met enige vordering van de Koper op Growspot, uit welke hoofde dan ook.
Bij niet of niet-tijdige betaling is Growspot vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 2.75% per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is Growspot gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15% van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door Growspot te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van Growspot om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.
Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Growspot, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Growspot gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens Growspot is nagekomen.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Growspot bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Growspot om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.

Lid 7 – Eigendomsvoorbehoud
Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Growspot uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt Growspot zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken

Lid 8 – Garantie
Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door Growspot zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.
De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.
Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Growspot niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.
Growspot is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.
De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij Growspot. Growspot verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

Lid 9 – Levering
Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de pakketservice van GLS.
Growspot streeft naar een leveringstermijn van 1 á 2 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland.
Indien tussen de Koper en Growspot overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal Growspot dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant.
Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt Growspot zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Growspot.
Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
Growspot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

Lid 10 – Klachtenregeling
Growspot beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij Growspot ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Growspot. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van Growspot niet op, tenzij Growspot schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Growspot, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Lid 11 – Herroepingsrecht – Bij levering van producten
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Wanneer u uw gehele bestelling retourneert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd worden. Artikelen dienen ongebruikt en compleet te zijn. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@growspot.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten.

Lid 12 – Kosten in geval van herroeping
Indien de consument aangeeft te willen retourneren, gaat growspot over tot terugbetaling. Growspot heeft hiervoor 14 dagen de tijd. De consument krijgt een bevestiging per e-mail. Dit kan tot 7 werkdagen duren. Als de consument de hele bestelling terugstuurt, krijg de consument het hele bedrag inclusief bezorgkosten teruggestort. Als de consument een deel van de bestelling terugstuurt, krijgt de consument alleen dat deel teruggestort.
Het bedrag wordt altijd teruggestort naar de rekening of creditcard waarmee de oorspronkelijke bestelling geplaatst is.

Lid 13 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. verzegelde producten en glaswerk. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.

Lid 14 – Risico`s
Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van Growspot tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.
De Koper dient Growspot onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van Growspot dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij Growspot berust, is Growspot gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor Growspot toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.

Lid 15 – Laagste prijsgarantie
Bij Growspot word de laagste prijs gegarandeerd. Wel geld hier dat een aantal partijen zijn uitgesloten in de vergelijking.

Lid 16 – Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
Growspot is zich bewust van het feit dat de zaken die worden aangeboden in de normale bedrijfsuitoefening dienen te worden aangewend voor doeleinden binnen het rechtelijk toegestane systeem met betrekking tot gannabis en gannabis zaden. Growspot wil hierbij ook aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de Koper.
Aangezien het Nederlands rechtssysteem uitgaat van een gedoogbeleid ten aanzien van gannabis en gannabis zaden, gaat Growspot uit van het Nederlands rechtsysteem. Van Growspot kan in redelijkheid niet worden gevergd dat zij rekening houdt met de verschillen tussen nationale regelgevingen aangaande gannabis en gannabis zaden.
Growspot heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van Growspot hebben toegang tot deze gegevens.
De Koper kan de bij Growspot de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

Op prijswijzigingen en typ fouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.